Velkommen til Fontanaskolen specialttilbud “Ro På”

Som et særligt tiltag har vi på Fontanaskolen STU oprettet en intern afdeling, der er målrettet de allermest sårbare unge, typisk indenfor autismespektret og oftest med komorbiditet som fx angst, depression, OCD, PDA og skolevægring.

Elevprofil i Ro på

Kendetegn for elever i Ro på:

 • Normaltbegavet unge 16-25 år
 • Uafhængig fysisk – kan fx selv klare toiletbesøg ol.
 • Kan sidde selv afskærmet og formulere sig som minimum til en kontaktperson
 • Har et ønske om at blive eksponeret for andre unge
 • Ønske om fællesskab på sigt – indgå i et ungdomsmiljø
 • Særinteresser og i øvrigt interesseret i at lære noget

Tilbuddet er for elever, der af deres kommune har fået bevilliget en mere håndholdt opstart eller et specialtilbud. Dette gives særskilt fra et ordinært STU-tilbud og afhænger af hvilken kommune man bor i. Dog ikke københavnerborgere.

Tilbuddets indhold

Springet fra specialskole, institution, indlæggelse eller længere tids skolevægring til en opstart på STU, for de mest udsatte unge, skaber ofte usikkerhed og forvirring hos den unge. Med et individuelt specielt tilrettelagt forløb står den unge langt stærkere rustet til at starte og gennemføre det ønskede tiltag.

Forløbet indeholder et 1:1- samarbejde primært mellem en specialuddannet pædagogisk underviser og den unge, hvor den unge følges og støttes igennem alle de relevante uddannelsesrelaterede kontekster, som den unge kommer i berøring med. For at sikre en så tryg og struktureret opstart inddrages det betydningsfulde netværk i det omfang, det viser sig relevant. Målsætningen er i første omgang, at den unge oplever at opbygge en tillidsfuld bæredygtig relation til de professionelle voksne i afdelingen. Voksne som kan skabe forudsigelige og overskuelige rammer for personlig, social og faglig læring, og som har øje for at imødekomme behovet for fleksibilitet indenfor den aftalte struktur, når behovet viser sig ved et skiftende funktionsniveau.

Målsætningen er på den lidt længere bane at få skabt et solidt grundlag for, at den unge føler sig tryg til at begå sig socialt og fagligt i skolens rammer på lige fod med de andre elever. Det kræver en lang indkøringsperiode for at opbygge genkendelse af lokaliteterne og de få involverede personer. Den unge støttes yderligere med tæt guidning og oversættelse af omverdens krav og forventninger for at kunne indgå i et uddannelsesmæssigt fællesskab.

 

 

Solisttilbuddet kan indeholde

 • Fast team af specialuddannede pædagogiske undervisere tilknyttet den unge i alle sammenhæng – såvel faglige som sociale situationer
 • Ledsaget transport mellem skole og hjem af én fra afdelingen (inden for en rimelig afstand)
 • 1:1-støtte ved deltagelse i skolens fag
 • 1:1-undervisningsaktiviteter udenfor skolen; hjemmeundervisning og besøg kan planlægges i periode under opstart
 • Samarbejde med det betydningsfulde netværk gennem hele forløbet
 • Skærmet studieplads og særskilt adgang til skolen
 • Sanseprofilering til at imødekomme læringsstile
 • Et STU-tilbud indeholder ikke behandling i form af fx terapi hos psykolog, ergoterapeut eller lignende. Tilbuddet er en ungdomsuddannelse med aktiviteter, der ligger indenfor det pædagogiske og didaktiske felt. Som udgangspunkt er skoledagen fra kl. 9-14, her skal evt. transport også medregnes.

 

Til den unge

Når du tager imod tilbuddet om at starte din STU på Fontanaskolen, ønsker vi, at du kan se dig selv i følgende:

 • Vil gerne lærer noget
 • Er interesseret i at indgå i et fællesskab
 • Vil opnå større selvstændighed
 • Indgå i transportafklaring – hvordan kan jeg blive selvtransporterende?

Vi vil til en start afklare

 • Hvor mange timer/dage du kan starte med og en plan for hvordan vi udvider tiden
 • Dine interesser og dit faglige niveau
 • Dit støttebehov fx hvor lang tid du kan sidde alene med en opgave eller i en pause

Metodiske tilgang

Fontanaskolen STU har i sin pædagogiske tilgang indarbejdet et menneskesyn og nogle grundlæggende værdier, som sammen danner udgangspunkt for samarbejdet med eleverne, og sikrer at eleverne målrettet og bevidst arbejder med deres faglige udfordringer, sociale og personlige barrierer, så de er medskabende til, at de får et så selvstændigt, aktivt deltagende og værdigt voksenliv som overhovedet muligt.

Organisering og lokaler

Afdelingen ”Ro på” har deres egen del af skolen skærmet fra resten. Vores lokaler består af flere aflukkede rum, fire skærmede pladser, et køkken/opholdsrum og et hygge-/hvilehjørne samt toiletter og garderobe. Afdelingen har sin egen indgang, hvis eleverne ikke ønsker at kunne møde andre, når de ankommer på stedet. Læs mere om ”Ro på” medarbejdere her.