Pædagogisk tilgang

Fontanaskolen STU har i sin pædagogiske tilgang indarbejdet et menneskesyn og nogle grundlæggende værdier, som sammen danner udgangspunkt for samarbejdet med eleverne, og sikrer at eleverne målrettet og bevidst arbejder med deres faglige udfordringer, sociale og personlige barrierer, så de er medskabende til, at de får et så selvstændigt, aktivt deltagende og værdigt voksenliv som overhovedet muligt.

Tilgangen er kraftigt inspireret af Fountain House modellen, som er en international evidensbaseret rehabiliteringsmodel, hvor det at have medindflydelse og medbestemmelse står som et centralt punkt i et menneskes udvikling mod selvstændighed. Med undervisernes differentierede både faglige, uddannelsesmæssige og praktiske erfaringer, møder vi den enkelte elev i øjenhøjde. Relationen er det bærende element i vores pædagogiske tilgang, og i vores møde med eleven benytter vi både den empatiske kommunikation, den narrative fortælling og det tilknytningsteoretiske perspektiv, læs mere om vores teoretiske og metodiske tilgang her.

Alle elever har mulighed for at tage den grad af medansvar og yde indflydelse på skolens samlede virke, som det er den enkelte muligt. Det gælder alt lige fra dagligdags beslutninger om, hvordan man som elev vil fejres på sin fødselsdag, til mere strategiske beslutninger i bestyrelsen.

Følgende er muligt for en elev på skolen

  • Valg af og ejerskab over sammensætning af eget skema, mål og uddannelsesplan.
  • Vores Fokus. Særligt tilrettelagte læringsforløb i grupper. Stort udvalg af valgfag.
  • Planlægning og indhold i fag. Eleverne bliver i videst mulige omfang involveret i fagets aspekter for at fastholde motivationen og lære den enkelte at indgå i sociale beslutningsprocesser.
  • Afholdelse og deltagelse i skoleråd. Hver fredag afholdes der skoleråd i forbindelse med ”Fælles Fredag”, hvor hele skolen deltager. Ud fra en genkendelig struktur og med en forventningsafstemt form for deltagelsen har eleverne på skoleråd mulighed for at styre og diskutere skolens aktiviteter i samarbejde med underviserne. Her tales der om hele skolens virke, der evalueres på undervisningen, indretning af skolen, valg af ture ud af huset m.m.
  • Eleverne er eksperter på eget område, derfor inddrages de i relevante tilfælde, for at skabe en samlet indsigt og forståelse af elevens udfordringer og nye muligheder for samarbejde.
  • Temadage for elever, undervisere og bestyrelsen. I starten af hvert skoleår afholdes der en række af fælles temadage, hvor der sættes fælles målsætninger for udviklingen af skolens aktiviteter for det kommende år.
  • Trivselsundersøgelser. Hvert år har skolen gennemført trivselsundersøgelser, hvis udformning eleverne er med til at skabe og selvsagt står for at besvare. Resultaterne fremlægges og diskuteres på skoleråd.
  • Besøg og visitation af nye elever. Eleverne kan på skift være med til at præsentere skolen og fortælle om deres egen oplevelse af at gå på en STU, og hvad det betyder for dem.
  • Deltagelse i ansættelsesudvalg, fra læsning og vurdering af ansøgninger, til udvælgelse af ansøgere, til samtalerne og slutteligt til udvælgelse af kandidat.
  • Fast elevrepræsentant i skolens bestyrelse. Står beskrevet i skolens vedtægter: ”Et bestyrelsesmedlem skal repræsentere eleverne. Skal være en tidligere elev på skolen”. Den tidligere elev deltager efter behov i skoleråd for at kunne viderebringe elevernes holdninger og synspunkter for bestyrelsen.