Skolens uddannelsesvejledere

Hvis du ønsker at komme på besøg og få en rundvisning på Fontanaskolen STU, skal du kontakte vores uddannelsesvejledere. Elevens første kontakt til Fontanaskolen vil derfor være med en af skolens tre vejledere. Dette første møde vil oftest bestå af en samtale og en rundvisning. Efter aftale med elevens hjemkommune kan  eleven efterfølgende komme i et uforpligtende praktikforløb, så eleven kan opleve dagligdagen på skolen. Et praktikforløb kan vare alt fra få timer til en uge. 

Vejledernes opgave på Fontanaskolen er at støtte eleven i at få en godt STU-forløb, et godt fritidsliv og skabe bro til tiden efter STU ved følgende aktiviteter:  

Skema 

Elevens skema tilrettelægges individuelt efter interesser og elevens mål for at gå på STU’en.  

Praktik  

Praktik er en del af elevens STU. Vi kan tilbyde trygge praktikforløb, fx interne praktik i Fountainhouse fx som cafémedarbejder, køkkenmedarbejder, grafiker og pedel. Eller eksterne praktiker efter aftale med din vejleder.  

Individuelle samtaler/vejledning 

Eleven har løbende individuelle samtaler med sin vejleder om trivsel, uddannelsesmål, behov og ønsker.  

Vejlederdage 

Der vil i løbet af et skoleår være vejlederdage, hvor vi besøger fx uddannelsesinstitutioner, virksomhedsbesøg, besøg af relevante samarbejdspartnere og/eller andre unge, der fortæller om deres livsbaner m.v.  

Udslusning 

Igennem hele elevens STU forløb har vi fokus på elevens muligheder efter endt STU. Cirka et halvt år inden, at eleven færdiggør sin STU vil der blive inviteret til udslusningsmøde, hvor planen for tiden efter STU drøftes med relevante samarbejdspartnere. Det er vigtigt for os, at eleven i så god tid som mulig ved, hvad der skal ske bagefter.  

Vejlederne er hver især tilknyttet et team af undervisere. Birgit Bryld Nielsen, er vejleder i team B, Christel Klyver er vejleder i team C og Mia Grundvad Nielsen er vejleder i team M. De kan kontaktes på nedenstående kontaktinfo.

Birgit Bryld Nielsen

Birgit Bryld Nielsen

Uddannelsesvejleder & Praktik konsulent

Telefon: 53 65 65 13
E-mail: birgit@fountain-house.dk

Christel Klyver

Christel Klyver

Uddannelsesvejleder & Praktik konsulent

Telefon: 31528106
E-mail: Christel@fountain-house.dk

Mia Grunvad Nielsen

Mia Grunvad Nielsen

Uddannelsesvejleder & Praktik konsulent

Telefon: 31546769
E-mail: Mia@fountain-house.dk